Học viện Tư pháp tham gia Ngày sách Việt Nam tại Bộ Tư pháp

Chiều 19/4/2018, Thư viện Học viện Tư pháp tham gia trưng bày sách tại Bộ Tư pháp, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ V do Bộ Tư pháp đã tổ chức. Ngày sách Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Bộ Tư pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh, phát triển văn hóa đọc trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp.