Nghiệm thu cấp Bộ Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế

Chiều 27/11/2020, Hội đồng nghiệm thu do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu làm Chủ tịch đã tổ chức họp nghiệm thu cấp Bộ Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế do Học viện Tư pháp được giao chủ trì.