Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Đà Nẵng

Ngày 20/9/2019, Học viện Tư pháp đã phối hợp với Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Thành phố Đà Nẵng.