Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 357

Lượt truy cập: 44759733

Chức năng nhiệm vụ:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ:
1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng đề án, chiến lược, chương trình, kế hoạch về công tác bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp để Giám đốc Học viện trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.
2. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về phân cấp quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ; an ninh, quốc phòng; kiến thức hội nhập quốc tế và các nội dung khác nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và ngành Tư pháp theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.
4. Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, tài liệu và tổ chức các lớp bồi dưỡng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kiến thức pháp luật, hội nhập quốc tế và các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ khác nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và theo nhu cầu của xã hội.
5. Bố trí giảng viên, quản lý việc lên lớp của giảng viên, thanh toán tiền giảng và các chế độ khác theo đúng quy định cho giảng viên.
6. Quản lý học viên; quản lý và phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng cho học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.
7. Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong thẩm định, quyết toán kinh phí tổ chức lớp học, kinh phí hoạt động bồi dưỡng.
8. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao có liên quan đến công tác bồi dưỡng với Giám đốc Học viện hoặc cơ quan có thẩm quyền.
9. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao của đơn vị theo quy định của pháp luật và quy định của Học viện Tư pháp.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Tư pháp giao.