Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 11

Lượt truy cập: 9482817

Công văn chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính năm 2017 tại Học viện Tư pháp

 
BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:259 /HVTP-BDCB

V/v: Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính năm 2017 tại Học viện Tư pháp

Hà Nội, ngày 05 tháng 6  năm 2017
 
Kính gửi:        ……………………………………………………………………
 
Triển khai kế hoạch công tác năm 2017, Học viện Tư pháp chiêu sinh học viên tham gia các Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên như sau: 
I. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (tên gọi cũ là Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính)
1. Nội dung học
Theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013. Tuy nhiên, nội dung giảng dạy sẽ tập trung chủ yếu vào việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho người học như các kiến thức về pháp luật hành chính nhà nước; quyết định và kỹ năng ban hành các quyết định hành chính; kỹ năng quản lý nguồn nhân lực; kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức; kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp; kỹ năng phân tích công việc; kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng đánh giá thực thi công vụ; kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và thi nâng ngạch cho công chức, viên chức.
2. Thời gian học: 2 tháng/ khóa. Thời gian khai giảng và địa điểm học dự kiến cụ thể như sau:
 
STT Tên lớp Ngày khai giảng Ngày học Địa điểm học
1 Lớp tổ tại thành phố Hà Nội 08h00 ngày 19/8/2017 Thứ bảy và Chủ nhật Phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
2 Lớp tại Thành phố Hồ Chí Minh 08h00 ngày 19/8/2017 Thứ bảy và Chủ nhật Trung tâm dạy nghề Quận 11 - số 33, đường 52, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
 
3. Đối tượng:  
- Chuyên viên chính và tương đương chuyên viên chính chưa qua khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.
- Chuyên viên và tương đương chuyên viên đã qua khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.
4. Học phí:
- Đối với các lớp tổ chức tại thành phố Hà Nội: 2.950.000 đồng/người/khóa (bao gồm cả tiền tài liệu);
- Đối với các lớp tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh: 3.950.000 đồng/người/khóa (bao gồm cả tiền tài liệu).
5. Thủ tục nhập học: Học viên đến nhập học mang theo:
- Quyết định cử đi học (bản chính) và 02 ảnh 3 x 4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh và cơ quan công tác);
- Tiền học phí (đóng cho cả khóa học).
II. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên (tên gọi cũ là Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên)
1. Nội dung học
Theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/01/2013. Tuy nhiên, nội dung giảng dạy sẽ chủ yếu tập trung vào việc bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho người học như các kiến thức về hành chính nhà nước, về công chức, công vụ; các kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập và quản lý hồ sơ, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và thi nâng ngạch cho công chức, viên chức.
2. Thời gian học: 2 tháng/ khóa. Thời gian khai giảng và địa điểm học dự kiến cụ thể như sau:
 
STT Tên lớp Ngày Khai giảng Ngày học Địa điểm học
1 Lớp tại thành phố Hà Nội 08h00 ngày 24/6/2017 Thứ bảy và Chủ nhật Phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
2 Lớp tại Thành phố Hồ Chí Minh 08h00 ngày 12/8/2017 Thứ bảy và Chủ nhật Trung tâm dạy nghề Quận 11 - số 33, đường 52, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Đối tượng:
- Công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương;
- Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (kể cả công chức dự bị) chưa qua khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước;  
- Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.
4. Học phí:   
- Đối với các lớp tổ chức tại thành phố Hà Nội: 2.950.000 đồng/người/khóa (bao gồm cả tiền tài liệu);
- Đối với các lớp tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh: 3.950.000 đồng/người/khóa (bao gồm cả tiền tài liệu).
5. Thủ tục nhập học:Học viên đến nhập học mang theo:
- Quyết định cử đi học (bản chính) và 02 ảnh 3 x 4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh và cơ quan công tác);
- Tiền học phí (đóng cho cả khóa học).
Học viện Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức sao gửi Công văn này tới các đơn vị thành viên và thông báo rộng rãi để cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng và lập danh sách (theo mẫu tại tập tin đính kèm) gửi về Học viện Tư pháp trước ngày khai giảng lớp học ít nhất 10 ngày. Địa chỉ: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp - phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (gửi trước vào địa chỉ mail: ttbdcb@moj.gov.vn và hocvientuphap.bdcb@gmail.com).
Trên cơ sở đăng ký của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân, Học viện Tư pháp sẽ xét tuyển sinh và gửi Thông báo triệu tập học và địa điểm tổ chức học trước thời gian khai giảng lớp học 05 ngày. Đồng thời, Học viện cũng sẽ thông báo trên địa chỉ website: http://hocvientuphap.edu.vn.
Nếu học viên có nhu cầu về chỗ ở xin liên hệ với Ban tổ chức lớp học.
Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ
Điện thoại: 04. 62 873 428 (ext 228); Fax: 04. 62 740 999; Di động: 0912.029.216 (đ/c Trương Thế  Côn – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ).
Email: ttbdcb@moj.gov.vnhocvientuphap.bdcb@gmail.com
Xin trân trọng cảm ơn 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phó GĐ (để biết);
- Lưu: VT, BDCB, TCKT.
 
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
 
 

Đoàn Trung Kiên