Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 1213

Lượt truy cập: 22364839

THÔNG BÁO Về việc chiêu sinh Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa VIII lớp thứ 2

 

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1203/TB-HVTP Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018
THÔNG BÁO
Về việc chiêu sinh Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Nhằm nâng cao năng lực, trình độ, chuẩn hóa các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định của Đảng, pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Học viện Tư pháp tổ chức Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và chiêu sinh học viên tham gia lớp học cụ thể như sau:
1. Về nội dung chương trình bồi dưỡng:
Theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng được Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-BNV ngày 29/11/2012. Tuy nhiên, nội dung giảng dạy sẽ chủ yếu tập trung vào việc bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho người lãnh đạo, quản lý cấp phòng như các kỹ năng của người lãnh đạo, quản lý cấp phòng; kỹ năng tham mưu, lập kế hoạch, kỹ năng quản lý, sử dụng nhân sự, phân tích, phát triển tổ chức, kiểm tra, giám sát, áp dụng pháp luật trong công tác.
2. Thời lượng bồi dưỡng: 4 tuần/khóa (160 tiết/khóa);
3. Thời gian và địa điểm tổ chức lớp học
Lớp học khai giảng vào 08h00’ ngày 28/11/2018 tại Học viện Tư pháp - số 9 phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, học từ Thứ Tư đến Chủ Nhật hàng tuần, trong đó dự kiến Thứ Bảy, Chủ Nhật tự nghiên cứu. 
4. Đối tượng, số lượng
4.1. Đối tượng
- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị chưa qua khóa đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.
- Cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị.
4.2. Số lượng: 50 người/khóa.
5. Kinh phí tổ chức lớp học
Bộ Tư pháp cấp kinh phí đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ.  Thu học phí các đối tượng khác tham gia lớp học: 3.200.000 VNĐ/người.
6. Đăng ký học và thông tin liên hệ
- Đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp đề nghị gửi Công văn giới thiệu kèm danh sách theo mẫu về Vụ Tổ chức cán bộ (kèm một bản mềm qua email:
nhha@moj.gov.vn) trước ngày 23/11/2018 hoặc xem xét, quyết định cử viên chức theo phân cấp.
- Đối với các đối tượng khác, đề nghị gửi Công văn giới thiệu kèm danh sách theo mẫu về Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp (kèm một bản mềm qua email:
ttbdcb@moj.gov.vnhocvientuphap.bdcb@gmail.com) trước ngày 23/11/2018.
Học viện Tư pháp sẽ xét tuyển sinh và gửi Thông báo triệu tập học trước thời gian khai giảng lớp học. Đồng thời, Học viện cũng sẽ thông báo trên địa chỉ website:
http://hocvientuphap.edu.vn.
Hỗ trợ đăng ký chỗ ở: Nếu học viên có nhu cầu về chỗ ở xin liên hệ với Ban tổ chức lớp học.
Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp, số 9 phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024. 62 873 428 (ext 228); Fax: 024. 62 740 999;  Di động: 0912.029.216 (đ/c Trương Thế  Côn – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ).
Trân trọng cảm ơn!
 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng: Đặng Hoàng Oanh (để b/c);
- Vụ TCCB (để p/h);
- Lưu: VT, HVTP.
 
GIÁM ĐỐC
 
  
 

Đoàn Trung Kiên