Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 86

Lượt truy cập: 8653025

Văn bản chỉ đạo điều hành
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
1 4310 /BTP - TCCB 08/11/2018 Vụ Tổ chức cán bộ Về việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018
2 2638/QĐ-BTP 24/10/2018 Bộ Tư pháp Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018
3 1143/QĐ-BTP 22/05/2018 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý
4 1094/QĐ-BTP 16/05/2018 Bộ Tư pháp Về việc mở Lớp bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
5 1066/QĐ-BTP 11/05/2018 Bộ Tư pháp Về việc ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
6 1051/QĐ-BTP 10/05/2018 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật dân sự
7 1053/QĐ-BTP 10/05/2018 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế
8 1052/QĐ-BTP 10/05/2018 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự
9 1023/QĐ-BTP 09/05/2018 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp năm 2018
10 949/QĐ-BTP 26/04/2018 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập