Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 137

Lượt truy cập: 50359445

Văn bản nội bộ
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
1. 24/05/2023 Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN-ISSO 9001-2015 tại Học viện Tư pháp
2. 23/05/2023 Kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2023
3. 947/QĐ-HVTP 18/05/2023 Quyết định số 947/QĐ-HVTP về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng hoạt động của Học viện Tư pháp
4. 130/TCCB-ĐTBD 16/05/2023 Công văn về việc cử viên chức tham gia lớp tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin, an ninh mạng
5. 679/HVTP-HCTHĐN 28/04/2023 Công văn về việc lập hồ sơ công việc năm 2023 và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Học viện
6. 595/HVTP-BCĐ 19/04/2023 Công văn số 595/HVTP-BCĐ V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trụ sở Học viện Tư pháp
7. 88/TCCB-TH 06/04/2023 Công văn số 88/TCCB-TH về việc tham gia thỉnh giảng các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
8. 628/QĐ-HVTP 31/03/2023 Quyết định 628/QĐ-HVTP về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
9. 47/TCCB-ĐTBD 03/03/2023 Công văn số: 47/TCCB-ĐTBD ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc đăng ký đi học các lớp
10. 306/QĐ-HVTP 28/02/2023 Quyết định thành lập tổ giúp việc thực hiện kế hoạch của Kiểm toán nhà nước năm 2023