Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 597

Lượt truy cập: 22624897

Văn bản nội bộ
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
1. 18/09/2020 Phụ lục 1: Thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
2. 1955/QĐ-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2020 18/09/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hảnh chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
3. 1420/QĐ-HVTP ngày 7 tháng 9 năm 2020 07/09/2020 Quyết định phân công công tác của Phó Giám đốc phụ trách và các Phó Giám đốc Học viện Tư pháp
4. 365/CTGPL-VP 01/09/2020 Công văn về việc sử dụng điện thoại, tin nhắn SMS trong công tác phối hợp, chuyển tải thông tin
5. 900/BC-HVTP 28/08/2020 Báo cáo kết quả công tác tháng 8, phương hướng công tác tháng 9 năm 2020 của Học viện Tư pháp
6. 760/BC-HVTP ngày 23 tháng 7 năm 2020 23/07/2020 Báo cáo kết quả công tác tháng 7, phương hướng công tác tháng 8 của Học viện Tư pháp
7. 02/07/2020 Quyết định ban hành mẫu văn bản hành chính
8. 628/HVTP-HCTHĐN 22/06/2020 Công văn về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch công tác năm 2020
9. 761/QĐ-HVTP 10/06/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài sản công tại Học viện Tư pháp
10. 691/QĐ-HVTP 03/06/2020 Quyết định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của Học viện Tư pháp