Đang online: 7

Lượt truy cập: 34401254

Cơ cấu - tổ chức

Cơ cấu tổ chức:
- Trưởng khoa
- Các Phó Trưởng khoa;
- Các Bộ môn của khoa;
- Các cán bộ, công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Đội ngũ viên chức, giảng viên:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
KHOA ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Trần Thanh Phương Trưởng khoa
Bùi Nguyễn Phương Lê  Phó trưởng khoa
Cao Thị Kim Trinh Trưởng bộ môn
Nguyễn Thị Phíp Giảng viên
Lê Thị Thanh Hằng Chuyên viên