Đang online: 1567

Lượt truy cập: 16296144

Cơ cấu - tổ chức

Cơ cấu tổ chức:
- Trưởng khoa
- Các Phó Trưởng khoa;
- Các Bộ môn của khoa;
- Các cán bộ, công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Đội ngũ viên chức, giảng viên:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
KHOA ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Trần Thanh Phương Trưởng khoa
Nguyễn Thị Phíp Phó trưởng khoa
Bùi Nguyễn Phương Lê  Trưởng bộ môn
Cao Thị Kim Trinh Phó trưởng bộ môn
Lê Thị Thanh Hằng Chuyên viên