Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 274

Lượt truy cập: 11174552

Giới thiệu

Tiền thân của Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật là Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học (TT&NCKH), được thành lập theo Theo Quyết định số 286 /QĐ-HVTP ngày 22 tháng 9 năm 2004. Theo đó, Trung tâm Thông tin và nghiên cứu khoa học có các nhiệm vụ, quyền hạn chính sau đây:
1. Xây dựng kế hoạch và chương trình NCKH hàng năm và dài hạn của Học viện; quản lý các hoạt động NCKH của Học viện; thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học theo quy định;
2. Đề xuất việc triển khai ứng dụng kết quả NCKH phục vụ công tác quản lý điều hành hoạt động của Học viện và công tác đào tạo, bồi dưỡng CCDTP;
3. Tổ chức và theo dõi tiến độ NCKH đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Học viện theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với các đơn vị của Học viện tổ chức các hội thảo khoa học theo quy định;
4. Giúp việc cho Hội đồng Khoa học và đào tạo của Học viện tổ chức nghiệm thu các đề tài khoa học cấp Học viện;
5.  Quản lý thư viện của Học viện;
6. Xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng CCDTP; xây dựng và phát triển phòng truyền thống của Học viện;
7. Tổ chức biên soạn, xuất bản, phát hành các công trình NCKH, các tài liệu, ấn phẩm phục vụ giảng dạy và NCKH;
8. Quản lý và xuất bản định kỳ Tạp chí Nghề luật.
Ngày 22 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2229/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp (thay thế Quyết định số 1901/QĐ-BTP ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Theo đó, Trung tâm TT&NCKH được chuyển thành Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, với hai chức năng, nhiệm vụ trọng tâm là quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Tư pháp và xuất bản Tạp chí Nghề luật.
Hiện nay, nhân sự của Phòng Quản lý bao gồm 01 Trưởng Phòng, 01 Phó Trưởng Phòng, 02 trị sự viên, 01 nghiên cứu viên. Quyết định về việc Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng hiện đang trong quá trình xây dựng.