Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 182

Lượt truy cập: 50473974

Công trình nghiên cứu

1 Hoàn thiện phương pháp đánh giá kết quả học tập của học viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp 
Đơn vị nghiên cứu: Khoa Đào tạo Thẩm phán
2 Hoàn thiện chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực hành nghề của luật sư Việt nam 
Đơn vị nghiên cứu: Khoa Đào tạo luật sư
3 Các biện pháp duy trì kỷ luật lao động và nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Học viện 
Đơn vị nghiên cứu: Ban chủ nhiệm
4 Xây dựng phương pháp học khoa học 
Đơn vị nghiên cứu: Ban chủ nhiệm
5 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 
Đơn vị nghiên cứu: Khoa Đào tạo Kiểm sát viên
6 Đào tạo liên thông nguồn cán bộ tư pháp cho các địa phương vùng sâu, vùng xã, miền núi, hải đảo phục vụ chiến lược cải cách tư pháp 
Đơn vị nghiên cứu: 
7 Hoàn thiện phương pháp đào tạo các chức danh tư pháp 
Đơn vị nghiên cứu:
8 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình đào tạo trọng tài viên ở Việt Nam 
Đơn vị nghiên cứu: Khoa Đào tạo Thẩm phán
9 Tăng cường nâng lực thiết bị tin học phục vụ công tác của Học viện 
Đơn vị nghiên cứu: Phòng Tin học 
Thành viên:
10 Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng môn đạo đức học tư pháp cho các chức danh tư pháp 
Đơn vị nghiên cứu: 
11 Đề án Kỷ yếu học viên 
Đơn vị nghiên cứu: Phòng Đào tạo
12 Đề án Mã số chỉ tiêu đào tạo 
Đơn vị nghiên cứu: Phòng Đào tạo
13 Đề án Hợp đồng đào tạo nhân lực cho đơ vị sử dụng lao động 
Đơn vị nghiên cứu: Phòng Tổ chức hành chính
14 Đề án cải tạo mạng lưới và cơ chế quản lý điện 
Đơn vị nghiên cứu: Phòng Quản trị
15 Đề án Quy chế xây dựng chương trình, giáo trình 
Đơn vị nghiên cứu: Hội đồng Khoa học và Đào tạo
16 Xây dựng Đề án quy chế Hội đồng Học viện 
Đơn vị nghiên cứu:
17 Đề án Xây dựng quy chế tuyển sinh 
Đơn vị nghiên cứu: Phòng Đào tạo
18 Đề án Đào tạo theo tín chỉ 
Đơn vị nghiên cứu: Phòng Đào tạo
19 Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cải cách tư pháp giai đoạn 2005-2015 để trình Thủ tướng Chính phủ 
Đơn vị nghiên cứu:
20 Hội thảo khoa học về :"Đào tạo các chức danh tư pháp của các nước có nền kinh tế chuyển đổi" 
Đơn vị nghiên cứu:
21 Đề án quy chế điều động giáo viên thông qua một cơ chế phối hợp được điều chỉnh bởi thông tư liên ngành giữa BTP,TANDTC,VKSNDTC 
Đơn vị nghiên cứu:
22 Đề án 1001 câu chuyện nghề luật 
Đơn vị nghiên cứu: Trung tâm TT&NCKH
23 Đề án Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng giáo viên 
Đơn vị nghiên cứu: Phòng Tổ chức hành chính
24 Đề án đổi mới phương pháp quản lý hành chính công việc của cơ quan 
Đơn vị nghiên cứu: Phòng Tổ chức hành chính
25 Toạ đàm về nhu cầu bồi dưỡng công chức thuộc ngành tư pháp của các địa phương 
Đơn vị nghiên cứu:
26 Đề án về quản lý cơ sở đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Đơn vị nghiên cứu: Hội đồng Khoa học và Đào tạo
27 Các biện pháp cưỡng chế THA - một số vấn đề lý luận và thực tiễn 
Đơn vị nghiên cứu: Khoa Đào tạo Chấp hành viên và các chức danh tư pháp khác
28 Tổ chức Hội thảo về Luật Giáo dục 
Đơn vị nghiên cứu: Phòng Đào tạo
29 Đề án Kỷ yếu giáo viên 
Đơn vị nghiên cứu: Phòng Đào tạo
30 Đề án xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện 
Đơn vị nghiên cứu: Ban soạn thảo
31 Đề án: Xây dựng cuốn Bình luận hồ sơ các vụ án do học viên sưu tầm 
Đơn vị nghiên cứu: Phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa
32 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ địa chính, cán bộ hộ tịch, cán bộ tư pháp xã, phường 
Đơn vị nghiên cứu: Khoa Đào tạo Chấp hành viên và các chức danh tư pháp khác 
Thành viên: TS.Lê Thị Hà(Chủ nhiệm đề tài), ThS.Phương Văn Ngọc(P. Chủ nhiệm đề tài), ThS. Phạm Thị Thuý Hồng(Thư ký đề tài), ThS. Bùi Nguyễn Phương Lê(Thư ký đề tài)
33 Hội thảo khoa học" Vụ án vườn điều" 
Đơn vị nghiên cứu: Ban điều hành Hội thảo 
Thành viên: PGS.TS.Nguyễn Văn Huyên(Trưởng ban)
34 Đề án Xây dựng phần mềm quản lý học viên, cán bộ, giảng viên của Học viện 
Đơn vị nghiên cứu: Phòng Tin học
35 Đề án Phần mềm quản lý thư viện 
Đơn vị nghiên cứu: Trung tâm TT&NCKH
36 Những tác động của Luật đất đai năm 2003 tới hoạt động nghề nghiệp của một số chức danh tư pháp 
Đơn vị nghiên cứu: Khoa Đào tạo Chấp hành viên và các chức danh tư pháp khác 
Thành viên: TS.Lê Thị Hà(Chủ nhiệm Đề tài), TS.Phan Chí Hiếu(Phó Chủ nhiệm Đề tài), ThS. Bùi Nguyễn Phương Lê(Thư ký), Nguyễn Thanh Huy(Thư ký)
37 Đào tạo các chức danh tư pháp phục vụ công cuộc cải cách tư pháp 
Đơn vị nghiên cứu: Ban chủ nhiệm Đề tài 
Thành viên:
38 Hội thảo khoa học"Nâng cao chất lượng thực tập của Học viên" 
Đơn vị nghiên cứu: Phòng Đào tạo
39 Toạ đàm "Những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo luật sư và các chức danh tư pháp khác" 
Đơn vị nghiên cứu: Khoa Đào tạo luật sư
40 Đề án xây dựng biên chế của Học viện Tư pháp 
Đơn vị nghiên cứu: Hội đồng Khoa học và Đào tạo
41 Mở rộng tranh tụng tại phiên toà - một số vấn đề lý luận và thực tiễn 
Đơn vị nghiên cứu: Hội đồng Khoa học và Đào tạo 
Thành viên: Bùi Thị Hà, TS.Nguyễn Minh Hằng, TS.Nguyễn Thành Trì, PGS.TS.Nguyễn Văn Huyên, TS.Phan Chí Hiếu, PGS.TS.Phan Hữu Thư, Trần Văn Độ, Võ Đình Toàn, TS.Đỗ Ngọc Thịnh
42 Đào tạo Thư ký Toà án ở Việt nam-Những vấn đề lý luận và thực tiễn 
Đơn vị nghiên cứu: Hội đồng Khoa học và Đào tạo 
Thành viên: ThS.Lê Thị Thuý Nga, Nguyễn Thanh Nam, TS.Nguyễn Thanh Bình, ThS.Nguyễn Thị Hằng Nga, TS.Phan Chí Hiếu, ThS.Phạm Như Hưng, ThS.Tống Thị Thanh Thanh, ThS.Đồng Thị Kim Thoa
43 Phương pháp quản lý học viên Trường Đào tạo các chức danh tư pháp 
Ban Chủ nhiệm: TS.Nguyễn Thành Trì, ThS. Nguyễn Thị Phíp, Triệu Minh Anh, TS.Trần Văn Bách, Nguyễn Tuấn Long
44 Nghiên cứu đánh giá nhu cầu phát triển toàn diện hệ thống đào tạo pháp luật cơ bản, đào tạo các chức danh tư pháp và đào tạo lại cán bộ - chuyên gia pháp luật đến năm 2010 
Ban Chủ nhiệm:PGS.TS.Phan Hữu Thư, PGS.TS.Nguyễn Văn Huyên, TS.Nguyễn Thành Trì, ThS.Quách Thuý Quỳnh, Đỗ Thị Hương Nhu, Nguyễn Tuấn Long