Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 111

Lượt truy cập: 33283185

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Học viện Tư pháp đã ghi nhận hoạt động nghiên cứu khoa học nghiêm túc của tập thể tác giả đề tài “Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập trong đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp” do ThS. Trần Minh Tiến làm chủ nhiệm.
Đánh giá kết quả tiếp thu các kỹ năng nghề nghiệp của các học viên là khâu quan trọng trong hoạt động đào tạo các chức danh tư pháp. Hoạt động đánh giá kết quả học tập của các học viên sẽ giúp cho cơ sở đào tạo đánh giá được khả năng, năng lực của học viên, từ đó có thể điều chỉnh chương trình, nội dung giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo. Đánh giá kết quả học tập của học viên là cơ sở để đánh giá chất lượng của quá trình đào tạo. Để đạt được những mục tiêu trên, hoạt động đánh giá kết quả học tập tại Học viên Tư pháp phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe: đảm bảo sự khách quan, công bằng, phù hợp với yêu cầu, nội dung và đối tượng đánh giá, phân loại được học viên và tuân thủ các quy định của pháp luật về đào tạo nghề luật.
Trong thời gian qua, Học viện Tư pháp đã sử dụng phương pháp đánh giá kết quả học tập của học viên phù hợp đặc thù riêng của Học viện Tư pháp. Việc đánh giá kết quả học tập trong đào tạo các chức danh tư pháp đã đạt được những kết quả nhất định, góp phấn vào chất lượng chung của công tác đào rạo. Tuy vậy, hoạt động này cũng còn có những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục. do vậy việc thực hiện đề tài “Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập trong đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp” là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn đối với công tác đào tạo của Học viện Tư pháp.
Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Học viện Tư pháp đã ghi nhận hoạt động nghiên cứu khoa học nghiêm túc của tập thể tác giả đề tài “Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập trong đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp” do ThS. Trần Minh Tiến làm chủ nhiệm. Lần đầu tiên có một đề tài đã làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về phương pháp đánh giá kết quả học tập trong đào tạo các chức danh tư pháp – gắn với yêu cầu và đặc thù công tác đào tạo của Học viện Tư pháp. Đồng thời đã đánh giá, luận giải và chứng minh thực trạng sử dụng phương pháp đánh giá kết quả học tập của học viên tại Học viện Tư pháp, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế tồn tại và những vấn đề cụ thể cần được khắc phục.
Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị sử dụng, ứng dụng trực tiếp vào hoạt động đào tạo của Học viện Tư pháp. Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Học viện Tư pháp đã nhất trí nghiệm thu đề tài “Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập trong đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp”.