Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 34

Lượt truy cập: 19079261

Hội nghị Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện Tư pháp

Ngày 8/6/2011, Hội nghị Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện Tư pháp được tổ chức trang trọng tại trụ sở Học viện Tư pháp. Hội nghị được tổ chức là dịp để các thành viên Hội đồng tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong giai đoạn 2004 – 2010; kiện toàn công tác tổ chức của Hội đồng và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ mới 2010 – 2015.
Ngày 8/6/2011, Hội nghị Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện Tư pháp được tổ chức trang trọng tại trụ sở Học viện Tư pháp. Hội nghị được tổ chức là dịp để các thành viên Hội đồng tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong giai đoạn 2004 – 2010; kiện toàn công tác tổ chức của Hội đồng và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác trong nhiệm  kỳ mới 2010 – 2015.
Trong thời gian 2004 – 2010, Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện Tư pháp đã thực hiện tốt chức năng tư vấn cho Giám đốc Học viện Tư pháp những vấn đề về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, từ đó thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện Tư pháp. Nhìn chung, hoạt động của Hội đồng khoa học trong giai đoạn 2004 – 2010 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong các lĩnh vực công tác, thể hiện được vai trò định hướng và giám sát về chuyên môn, đảm bảo cho các nhiệm vụ khoa học được triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp. Công tác nghiên cứu khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc với sự tham gia của nhiều cán bộ, giảng viên có uy tín trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hầu hết các đề tài đều được triển khai có chất lượng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Một số đề tài đã xây dựng được hệ luận cứ có giá trị lý luận và thực tiễn cao, góp phần xây dựng cơ sở cho một số giải pháp lớn của Học viện Tư pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và chiến lược phát triển Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo cán bộ tư pháp. Sau khi nghiệm thu, các đề tài được các khoa chuyên môn trực tiếp ứng dụng trong hoạt động chuyên môn đào tạo và bồi dưỡng của khoa. Hội đồng cũng duy trì thường xuyên các hoạt động định hướng, thẩm định chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức biên soạn, xuất bản giáo trình tài liệu phục vụ cho tất cả các khoá học.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua danh sách 17 thành viên của Hội đồng khoa học và đào tạo nhiệm kỳ 2011 – 2015. TS. Phan Chí Hiếu được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện Tư pháp. Ngay khi nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì Hội nghị thảo luận phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Giai đoạn 2010- 2015 là thời kỳ Đảng và Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đi vào chiều sâu, đặt ra yêu cầu cao đối với hoạt động đào tạo các chức danh tư pháp. Đây là giai đoạn bản lề để xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp vào năm 2015 và định hướng phát triển trong giai đoạn 201 – 2015. Do vậy, Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện Tư pháp định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 là sẽ tập trung tham mưu cho lãnh đạo Học viện Tư pháp về giải pháp đổi mới phương thức đào tạo, mở rộng đối tượng và số lượng đào tạo; xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng sát yêu cầu của thực tế; chỉnh lý và xây dựng giáo trình tài liệu; tham mưu xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh. Về hoạt động nghiên cứu khoa học, Hội đồng sẽ tham gia vào các đề tài nghiên cứu liên quan đến hoạt động đào tạo, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học vào hoạt động của Học viện.
Thay mặt Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện Tư pháp, TS. Phan Chí Hiếu tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Với phương hướng và kế hoạch họat động đã nhận được sự nhất trí cao của các thành viên, Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện Tư pháp sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010 -2015.