Tiêu đề: Nguyễn Kim Chi
Ngày sinh: 30/01/1978
Chức vụ: Giảng viên, Phó trưởng bộ môn
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: chink@moj.gov.vn; chink@hocvientuphap.edu.vn
Phòng ban: Khoa đào tạo Chung Nguồn Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: