Tiêu đề: Nguyễn Minh Chính
Ngày sinh: 06/03/1960
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: chinhnm@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Quản Trị
Trình độ học vấn: Cử nhân
Trình độ ngoại ngữ: