Tiêu đề: Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 19/03/1978
Chức vụ: Lao động hợp đồng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: nguyenthiha@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Quản Trị
Trình độ học vấn: 9/12
Trình độ ngoại ngữ: