Tiêu đề: Lê Thị Nhàn
Ngày sinh:
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: nhanlt@moj.gov.vn; lenhan8989@gmail.com
Phòng ban: Khoa ĐT Chung Nguồn Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Trình độ ngoại ngữ: