Tiêu đề: Nguyễn Hữu Ước
Ngày sinh: 10/10/1969
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: uocnh@moj.gov.vn; nghuuuoc@yahoo.com
Phòng ban: Trung Tâm Tư Vấn Pháp Luật
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: