Tiêu đề: Trương Thế Côn
Ngày sinh: 13/02/1975
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: con@kiblaf.vn
Phòng ban: Ban Giám Đốc
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh C