Tiêu đề: Nguyễn Thị Thu Minh
Ngày sinh: 14/04/1980
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: minhntt@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa ĐT Chung Nguồn Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ ngoại ngữ: Đại học