Tiêu đề: Nguyễn Thanh Phú
Ngày sinh: 02/01/1962
Chức vụ: Trưởng phòng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: phunt@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Quản Lý Khoa Học Và Trị Sự Tạp Chí Nghề Luật
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh