Tiêu đề: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 02/08/1976
Chức vụ: Biên Tập viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại: 04.37566129 (119)
Email: huongbtv@hocvientuphap.edu.vn
Phòng ban: Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
Trình độ học vấn: Cử nhân báo chí
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh