Tiêu đề: Chu Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 10/05/1981
Chức vụ: Thư viện viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: huongctt@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Đào Tạo Và Công Tác Học Viên
Trình độ học vấn: Cử nhân Văn hoá
Trình độ ngoại ngữ: