Tiêu đề: Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh: 21/03/1976
Chức vụ: Kế toán viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: dungnv1@moj.gov.vn
Phòng ban: Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: