Tiêu đề: Đặng Đôn Danh
Ngày sinh: 02/01/1985
Chức vụ: Lao động hợp đồng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: danhdd@moj.gov.vn
Phòng ban: Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Cử nhân
Trình độ ngoại ngữ: