Tiêu đề: Đàm Thị Uyên
Ngày sinh: 01/01/1976
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: uyendt@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Đào Tạo Và Công Tác Học Viên
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Trình độ ngoại ngữ: