Tiêu đề: Trần Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 01/08/1989
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Phòng Tổ Chức Cán Bộ
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: