Tiêu đề: Đào Đức Thịnh
Ngày sinh:
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Phòng Hành Chính – Tổng Hợp Và Đối Ngoại
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: