Tiêu đề: Bùi Thị Hòa
Ngày sinh: 30/09/1986
Chức vụ: Trưởng phòng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Phòng Tổ Chức Cán Bộ
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật học
Trình độ ngoại ngữ: