Tiêu đề: Phạm Ngọc Minh Châu
Ngày sinh:
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Trung Tâm Bồi Dưỡng Cán Bộ
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: