Tiêu đề: Vũ Thị Hoà
Ngày sinh: 01/01/2001
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: hoavt@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa ĐT Luật Sư
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh C