Tiêu đề: Hồ Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 04/11/1994
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Phòng Tổ Chức Cán Bộ
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: