Tiêu đề: Quách Đình Lực
Ngày sinh: 09/01/1962
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: lucqd@moj.gov.vn; quachdinhluc@yahoo.com.vn
Phòng ban: Khoa ĐT Chung Nguồn Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: