Tiêu đề: Đồng Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 30/08/1975
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: thoadtk@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa Đào Tạo CCV Và Các Chức Danh Tư Pháp Khác
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh C