Tiêu đề: Nguyễn Thị Thu Hồng
Ngày sinh: 31/12/1978
Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: hongntt@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa Đào Tạo CCV Và Các Chức Danh Tư Pháp Khác
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật
Trình độ ngoại ngữ: Anh C