Tiêu đề: Lại Thị Bích Ngà
Ngày sinh: 03/01/1977
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: ngaltb@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa Đào Tạo CCV Và Các Chức Danh Tư Pháp Khác
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh C