Tiêu đề: Hà Thị Thúy Ngọc
Ngày sinh:
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: hangoc0108@gmail.com
Phòng ban: Khoa Đào Tạo CCV Và Các Chức Danh Tư Pháp Khác
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Trình độ ngoại ngữ: