Tiêu đề: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh: 23/05/1966
Chức vụ: Tổ phó
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: nguyenthihanh@moj.gov.vn; hanhlin90@gmail.com
Phòng ban: Khoa đào tạo Chung Nguồn Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: