Tiêu đề: Nguyễn Thanh Mai
Ngày sinh: 16/09/1974
Chức vụ: Tổ phó
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: nguyenthanhmai@moj.gov.vn; ntmaibin@yahoo.com.vn
Phòng ban: Khoa ĐT Chung Nguồn Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh C