Tiêu đề: Phạm Thị Nhung
Ngày sinh:
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Phòng Tổ Chức Cán Bộ
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: