CSDL Quốc gia về Văn bản Pháp luật
STT Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1. 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Bộ Tư pháp; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ 27/11/2018
2. 14/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên 16/10/2018
3. 13/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý 26/09/2018
4. 12/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 28/08/2018
5. 123/2018/QĐ-BTP (kiemtrahethong) Bộ Tư pháp Kiểm tra hệ thống 23/08/2018
6. 11/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước 30/07/2018
7. 09/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình 21/06/2018
8. 08/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp 20/06/2018
9. 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC Bộ Tư pháp; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án nhân dân tối cao Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản 12/06/2018
10. 05/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp 07/06/2018