CSDL Quốc gia về Văn bản Pháp luật
STT Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1. 07/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 25/11/2019
2. 06/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 21/11/2019
3. 05/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 01/11/2019
4. 04/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng 15/06/2019
5. 951/VBHN-BTP Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi 21/03/2019
6. 03/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp 20/03/2019
7. 02/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư 15/03/2019
8. 01/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển 17/01/2019
9. 16/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 14/12/2018
10. 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Bộ Tư pháp; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ 27/11/2018