CSDL Quốc gia về Văn bản Pháp luật
STT Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1. 05/2020/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại 28/08/2020
2. 04/2020/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch 28/05/2020
3. 03/2020/TT-BTP Bộ Tư pháp Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý 28/04/2020
4. 1357/VBHN-BTP Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự 14/04/2020
5. 02/2020/TT-BTP Bộ Tư pháp Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch 09/04/2020
6. 01/2020/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 03/03/2020
7. 12/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp 31/12/2019
8. 10.2019.TT.BTP Bộ Tư pháp Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 30/12/2019
9. 10/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 30/12/2019
10. 09/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước 10/12/2019