CSDL Quốc gia về Văn bản Pháp luật
STT Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1. 12/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp 31/12/2019
2. 10.2019.TT.BTP Bộ Tư pháp Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 30/12/2019
3. 10/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 30/12/2019
4. 09/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước 10/12/2019
5. 07/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 25/11/2019
6. 06/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 21/11/2019
7. 05/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 01/11/2019
8. 04/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng 15/06/2019
9. 951/VBHN-BTP Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi 21/03/2019
10. 03/2019/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp 20/03/2019