CSDL Quốc gia về Văn bản Pháp luật
STT Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1. 1934/VBHN-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý 07/06/2017
2. 05/2017/TT-BTP Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý 20/04/2017
3. 04/2017/TT-BTP Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 12/04/2017
4. 03/2017/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự 05/04/2017
5. 02/2017/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự 23/03/2017
6. 01/2017/TT-BTP Bộ Tư pháp Quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự 23/01/2017
7. 13/2016/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính 30/12/2016
8. 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Toà án nhân dân tối cao Quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự 19/10/2016
9. 2800/VBHN-BTP Bộ Tư pháp Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 19/08/2016
10. 10/2016/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 22/07/2016