CSDL Quốc gia về Văn bản Pháp luật
STT Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1. 07/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp 01/11/2022
2. 08/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại 01/11/2022
3. 06/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 25/10/2022
4. 05/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý 05/09/2022
5. 04/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp 21/06/2022
6. 03/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 10/02/2022
7. 02/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 08/02/2022
8. 171/VBHN-BTP Bộ Tư pháp Về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 17/01/2022
9. 01/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến 04/01/2022
10. 14/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 30/12/2021