Quy định trong lĩnh vực công tác học viên nội trú tại Học viện Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

______________________

                                               

Số: 519/HVTP-CTHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

                                                                                         

                                        Hà Nội, ngày 20  tháng 9 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về thực hiện một số quy định trong lĩnh vực công tác học viên nội trú

tại Học viện Tư pháp


 

Thực hiện Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Để triển khai Quy chế này đi vào hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, Học viện Tư pháp yêu cầu cán bộ/chuyên viên và học viên nội trú tại Ký túc xá Học viện thực hiện một số quy định sau đây:

 

1. Đối với cán bộ/chuyên viên:

 

1.1. Cán bộ quản lý Ký túc xá (Phòng Quản trị):

- Tổng hợp, thống kê số lượng phòng ở/giường ngủ trong Ký túc xá để thông báo cho các đơn vị chức năng có liên quan biết, đơn vị chức năng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch trình Lãnh đạo Học viện xét duyệt cho học viên vào ở nội trú trong Ký túc xá;

- Tổng hợp danh sách học viên (bao gồm học viên các chức danh tư pháp) đã được xét duyệt vào ở nội trú và chuyển cho phòng Công tác học viên một bộ danh sách;

- Phối hợp cùng cán bộ/chuyên viên quản lý lớp/khóa và cán bộ phụ trách công tác học viên nội trú để quản lý học viên nội trú;

- Phối hợp cùng cán bộ/chuyên viên quản lý lớp/khóa và cán bộ phụ trách công tác học viên nội trú để xử lý học viên nội trú vi phạm nội quy Ký túc xá.

 

1.2. Cán bộ phụ trách công tác học viên nội trú (phòng Công tác học viên):

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng Công tác học viên trong việc theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình, số lượng học viên nội trú thuộc lĩnh vực công tác học viên nội trú (theo Quy chế số 27 về công tác học viên nội trú);

- Phối hợp với cán bộ/chuyên viên quản lý lớp/khóa và cán bộ quản lý Ký túc xá trong việc quản lý học viên nội trú;

- Phối hợp với cán bộ/chuyên viên quản lý lớp/khóa và cán bộ quản lý Ký túc xá giải quyết các vụ việc học viên nội trú vi phạm Nội quy Ký túc xá;

- Lập sổ theo dõi và làm báo cáo sau khi kết thúc khóa học; lên phương án, kế hoạch nhận học viên khóa học tiếp theo vào ở nội trú trong Ký túc xá.

 

1.3. Cán bộ/chuyên viên quản lý lớp/khóa học viên:

- Phát và nhận đơn xin ở nội trú của học viên lớp/khóa được phân công quản lý;

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình học viên nội trú; nắm bắt, phản ánh kịp thời về tình hình học tập, sinh hoạt và các giải pháp có liên quan đến quyền, nghĩa vụ đối với học viên nội trú của lớp/khóa được phân công quản lý;

- Phối hợp với cán bộ phụ trách công tác học viên nội trú và cán bộ quản lý Ký túc xá trong việc quản lý học viên nội trú;

- Phối hợp với cán bộ phụ trách công tác học viên nội trú và cán bộ quản lý Ký túc xá giải quyết các vụ việc học viên nội trú vi phạm Nội quy Ký túc xá.

 

2. Đối với học viên nội trú:

- Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế công tác học viên nội trú, Nội quy Ký túc xá và tuân thủ, chịu sự quản lý của cán bộ quản lý Ký túc xá, cán bộ phụ trách công tác học viên nội trú, cán bộ/chuyên viên quản lý lớp/khóa;

- Chấp hành giờ giấc trong sinh hoạt, học tập tại Ký túc xá theo đúng quy định; thực hành tiết kiệm điện, nước, phòng chống cháy nổ, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản chung trong Ký túc xá; phản ánh kịp thời các vụ việc xảy ra trong Ký túc xá có liên quan đến học viên vi phạm Nội quy, Quy chế và các đề xuất, kiến nghị chính đáng với cán bộ quản lý Ký túc xá hoặc cán bộ phụ trách công tác học viên nội trú;

- Thường xuyên duy trì chế độ trực nhật phòng ở, hành lang khu vực Ký túc xá; thực hiện nội vụ gọn gàng (như gấp gọn chăn, màn, quần áo khi không sử dụng; xếp đặt đồ đạc và các vật dụng khác trong phòng ở một cách khoa học, thẩm mỹ…);

- Từng phòng ở tổ chức họp phòng để bầu ra một phòng trưởng. Sau cuộc họp, gửi Biên bản họp phòng (Biên bản ghi rõ họ và tên phòng trưởng) về Phòng Công tác học viên (qua Cán bộ phụ trách công tác học viên nội trú) trước ngày 27/9/2011.

 

3. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực công tác học viên nội trú:

- Đối với cán bộ/chuyên viên có liên quan đến công tác học viên nội trú nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

- Đối với học viên nội trú nếu vi phạm, ngoài hình thức bị kỷ luật theo Quy chế đào tạo số 174, còn bị trục xuất ra khỏi Ký túc xá.

 

Các quy định trên đây được triển khai thực hiện kể từ ngày ra Thông báo.

 

Nơi nhận:

- Đồng chí Giám đốc (để báo cáo);

- Đồng chí Phó Giám đốc phụ trách (để báo cáo);

- Phòng Quản trị (để phối hợp);

- Cán bộ quản lý Ký túc xá (để thực hiện);

- Cán bộ phụ trách công tác học viên nội trú (để thực hiện);

- Cán bộ/chuyên viên quản lý lớp/khóa (để thực hiện);

- Các phòng ở trong Ký túc xá (để thực hiện);

- Lưu: Văn thư, Phòng CTHV.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HỌC VIÊN

 

 

 

 

TS. Trần Văn Bách