QUYẾT ĐỊNH số 304 /QĐ-HVTP ngày 06 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo của Học viện Tư pháp

 

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

 Số:  304 /QĐ-HVTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều

của Quy chế đào tạo của Học viện Tư pháp

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 23/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1901/QĐ-BTP ngày 13 tháng 7  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BTP ngày 15 tháng 3 năm 2010 về quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 330/QĐ-HVTP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Học viện Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo của Học viện Tư pháp như sau:

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 (Điều 11 Quy chế đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 830/QĐ-HVTP) như sau:

"Điều 11. Đánh giá học phần

1. Điểm học phần gồm điểm học phần lý thuyết và điểm học phần thực hành, thực tập. Khoa chuyên môn có trách nhiệm xác định rõ học phần lý thuyết, học phần thực hành, thực tập trong chương trình đào tạo.

2. Điểm học phần lý thuyết là điểm kết thúc học phần lý thuyết của từng môn học, được tổ chức theo hình thức thi viết, thi vấn đáp hoặc các hình thức thi khác do Giám đốc quyết định theo từng chương trình đào tạo, bao gồm điểm thường xuyên và điểm thi kết thúc học phần.

a) Điểm thường xuyên (trọng số 15%):

Điểm thường xuyên là điểm học viên làm bài kiểm tra ở các buổi học trên lớp. Điểm thường xuyên là một trong những căn cứ để xét điều kiện dự thi học phần.

Mỗi học phần phải có ít nhất 2 điểm thường xuyên. Số lượng cụ thể do bộ môn quyết định.

Khoa chuyên môn có trách nhiệm tổng hợp điểm thường xuyên và chuyển điểm cho Phòng Đào tạo (đối với các lớp mở tại Hà Nội và các địa phương); giảng viên chuyển điểm thường xuyên cho Tổ Đào tạo (đối với các lớp mở tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh) để làm căn cứ xét điều kiện dự thi. Kết quả tổng hợp điểm (điểm bình quân của tất cả các bài chia cho số lần kiểm tra) chuyển cho Phòng Đào tạo/Tổ Đào tạo không muộn hơn 03 ngày làm việc trước ngày thi kết thúc học phần.

b) Điểm thi kết thúc học phần (trọng số 85%): là điểm bài thi viết hoặc các hình thức thi khác do Giám đốc Học viện quy định, được tổ chức vào cuối mỗi học phần, do Hội đồng quản lý thi học phần tổ chức và khoa chuyên môn chấm thi theo quy định.

Phòng Đào tạo phối hợp với Khoa chuyên môn tổng hợp hai loại điểm trên và công bố điểm thi học phần cho học viên trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày thi học phần. Phòng Đào tạo công bố điểm thi trên bảng tin và trên website của Học viện.

Cách tính điểm học phần (TBCHP):

TBCHP =  Loại điểm (15%) + Loại điểm (85%).

 2. Điểm học phần thực hành, thực tập bao gồm điểm của bản báo cáo thu hoạch thực tập, điểm diễn án, điểm đi thực tế, điểm tiểu luận… và các hình thức chấm điểm khác được quy định trong các chương trình đào tạo.

Điểm học phần thực hành, thực tập chiếm trọng số 100% thang điểm và được tính điểm học phần theo từng chương trình đào tạo. Khoa chuyên môn có trách nhiệm chuyển điểm cho Phòng Đào tạo chậm nhất là 07 ngày sau khi kết thúc việc thực hành, thực tập; Phòng Đào tạo có trách nhiệm công bố điểm thi trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận điểm.

3. Điểm thi được công bố trên bảng tin và trên website của Học viện. Không phúc tra, phúc khảo điểm học phần.

4. Điều kiện dự thi học phần:

- Học viên phải nộp đủ học phí theo quy định của Học viện;

- Học viên phải có mặt ít nhất 70% số buổi học trên lớp và có ít nhất 2/3 số bài kiểm tra thường xuyên đối với học phần lý thuyết. Trường hợp học viên thiếu bài kiểm tra thường xuyên do ốm đau (có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền) hoặc nghỉ hiếu, hỷ theo quy định của pháp luật (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương) thì được Phòng Đào tạo/Tổ Đào tạo phối hợp với Khoa chuyên môn tổ chức cho làm bài kiểm tra bổ sung.

- Học viên phải tham gia đủ tất cả các buổi thực hành, thực tập và các hình thức học khác được quy định trong chương trình đào tạo đối với học phần thực hành, thực tập.

Đối với các buổi diễn án/thực hành trên lớp mà học viên phải chuẩn bị hồ sơ trước ở nhà, nếu học viên vắng mặt buổi diễn án/thực hành do ốm đau (có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền), nghỉ hiếu, hỷ theo quy định của pháp luật (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương) thì được phép nộp kết quả nghiên cứu hồ sơ ở nhà theo quy định của tổ bộ môn để lấy điểm buổi diễn án/thực hành đó.

Đối với các hình thức thực hành, thực tập mà không nghiên cứu hồ sơ ở nhà, nếu học viên không thể tham gia đầy đủ, học viên phải học lại học phần thực hành, thực tập đó với lớp/khoá có tổ chức học phần tương ứng.

Giấy xin phép nghỉ học trong các trường hợp nói trên phải được gửi về Phòng Đào tạo/Tổ Đào tạo ngay trong ngày học hoặc trong thời gian 3 ngày học tiếp theo kể từ ngày kết thúc buổi học mà học viên vắng mặt (đối với trường hợp học viên không thể nộp ngay mà có báo trước cho cán bộ quản lý lớp của Phòng Đào tạo/Tổ Đào tạo). Nếu phát hiện có sự gian lận về giấy phép nghỉ học trong các trường hợp nêu trên, học viên sẽ bị huỷ kết quả thi học phần và phải học lại học phần đó.

5. Cách xác định điều kiện dự thi học phần:

a) Đối với các lớp tổ chức tại trụ sở của Học viện tại Hà Nội:

Phòng Công tác học viên có trách nhiệm điểm danh học viên ở tất cả các buổi học.

Phòng Công tác học viên có trách nhiệm công khai kết quả điểm danh trên bảng tin và website của Học viện chậm nhất trong thời gian 01 ngày sau ngày điểm danh, đồng thời gửi 01 bản về Phòng Đào tạo để theo dõi.

Căn cứ kết quả tổng hợp của Phòng Công tác học viên về phần trăm (%) số buổi vắng mặt của học viên, kết quả kiểm tra thường xuyên của khoa chuyên môn, Phòng Đào tạo lập và thông báo công khai danh sách học viên đủ điều dự thi, danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi học phần trước ngày tổ chức thi học phần ít nhất 02 ngày.

b) Đối với các lớp tổ chức tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh:

Tổ Đào tạo có trách nhiệm điểm danh học viên ở tất cả các buổi học và công khai kết quả điểm danh trên bảng tin và website của Học viện chậm nhất trong thời gian 01 ngày sau ngày điểm danh.

Căn cứ vào kết quả tổng hợp của Tổ Đào tạo về phần trăm (%) số buổi vắng mặt của học viên, kết quả kiểm tra thường xuyên của Tổ bộ môn, Trưởng Cơ sở lập và thông báo công khai danh sách học viên đủ điều dự thi, danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi học phần trước ngày tổ chức thi học phần ít nhất 02 ngày.

Cơ sở có trách nhiệm chuyển ngay kết quả điểm danh, kết quả điểm thường xuyên và thông báo điều kiện dự thi cho Phòng Đào tạo phối hợp quản lý. 

c) Đối với các lớp tổ chức tại địa phương:

Giảng viên lên lớp có trách nhiệm điểm danh học viên ở tất cả các buổi học, tổ chức kiểm tra thường xuyên theo phân công của Tổ bộ môn và chuyển kết quả cho Phòng Đào tạo (đối với các lớp tổ chức tại trụ sở của Học viện tại Hà Nội) hoặc Tổ Đào tạo (đối với các lớp tổ chức tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt giảng dạy). Căn cứ vào kết quả này, Phòng Đào tạo hoặc Trưởng Cơ sở lập và thông báo công khai danh sách học viên đủ điều dự thi, danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi học phần trước ngày tổ chức thi học phần ít nhất 02 ngày.

6. Học lại học phần:

a) Học viên không đủ điều kiện dự thi học phần hoặc bị huỷ kết quả thi học phần phải học lại học phần đó;

b) Học viên muốn học lại học phần phải làm đơn xin học lại (theo mẫu đăng trên website của Học viện) và gửi Phòng Đào tạo để làm thủ tục học lại. Học viên học lại học phần phải nộp học phí theo mức quy định tại thời điểm học lại tương ứng với số tiết học của học phần học lại. Thời gian học viên được phép học lại học phần là 02 năm tính từ ngày nhập học;

c) Học viên nghỉ học liên tục 10 buổi trở lên không có lý do được coi là bỏ học. Học viên không được quyền rút lại học phí và mất quyền học tiếp với khoá học đó".

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 (Điều 12 Quy chế Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 830/QĐ-HVTP) như sau:

"Điều 12. Tổ chức kỳ thi học phần

1. Mỗi học phần lý thuyết tổ chức 01 kỳ thi chính và 01 kỳ thi phụ. Kỳ thi chính đối với học phần lý thuyết được tổ chức cho học viên đủ điều kiện dự thi. Học viên không đạt điểm 5,0 (sau khi đã tổng hợp điểm) ở kỳ thi chính thì được thi tiếp 01 kỳ thi phụ. Những học viên xin hoãn thi ở kỳ thi chính được phép dự thi ở kỳ thi phụ và được tính điểm lần 1; học viên được quyền dự thi tiếp một kỳ thi phụ nếu điểm học phần dưới 5,0. Học viên bỏ thi ở kỳ thi chính mà không có đơn xin hoãn thi thì bị điểm 0 và chỉ được quyền dự thi một lần ở kỳ thi phụ.

2. Mỗi học phần thực hành, thực tập chỉ tổ chức 01 kỳ thi chính. Kỳ thi chính đối với học phần thực hành, thực tập được tổ chức cho học viên có đủ điều kiện dự thi.

3. Hình thức thi kết thúc học phần được quy định trong các chương trình đào tạo".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Những nội dung của Quy chế đào tạo được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định này được áp dụng cho các lớp khai giảng từ năm 2015 trở đi. Các khóa khai giảng trước năm 2015 áp dụng theo Quy chế Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 830/QĐ-HVTP ngày 03/12/2012 và Quyết định số 330/QĐ-HVTP ngày 12/5/2014 của Giám đốc Học viện Tư pháp.

Trưởng các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp, công chức, viên chức, người lao động và các học viên của Học viện Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);

- Các PGĐ (để biết và chỉ đạo);

- Vụ TCCB, Vụ KHTC (để phối hợp);

- Website HVTP (để đăng tải);

- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

   

Đỗ Đức Hồng Hà