Thông báo tuyển sinh Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 1 lần 2 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm