Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề đấu giá khoá 10 lần 2 tại Hà Nội