Thông báo tuyển sinh lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh