Thông báo về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh đối với Lớp đào tạo Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa II năm 2018

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm