Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp

Học viện Tư pháp chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng: 
1. Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
2. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
3. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên 
4. Các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo vị trí việc làm
Xem chi tiết thông tin tại tập tin đính kèm