Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và các nghiệp vụ theo vị trí việc làm