Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, quản lý cấp phòng theo hình thức học trực tuyến

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm