Thông báo tuyển sinh lớp luật sư khoá 23 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (lớp học ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm