Thông báo về việc chiêu sinh Lớp đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị) tổ chức theo phương thức tập trung kết hợp trực tuyến.

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm